Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-044696-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài chính

Cấp Tổng cục:

Tổng cục Thuế

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp hoặc Cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn đối với trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Chi cục thuế hoặc cục thuế
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
2. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:
+ Tên NNT, MST
+ Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do NNT khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan quản lý thuế và số thuế truy thu, số thuế khoán theo quyết định của cơ quan quản lý thuế.
+ Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế.
+ Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp.
+ Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ