Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-044163-TT

Cơ quan thống kê:

Tổng cục Thuế

Tên thủ tục hành chính:

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục thuế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục thuế
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT
2. - Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra trong tháng, mẫu số 01-1/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)
3. - Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào trong tháng, mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)
4. - Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng trong trường hợp tại kỳ kê khai thuế NNT có khai bổ sung, điều chỉnh cho hồ sơ khai thuế của các kỳ khai thuế trước)
5. - Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ, mẫu số 01-4A/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)
6. - Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm, mẫu số 01-4B/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai)
7. - Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ( (nếu không có phát sinh thì không phải khai)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai thuế GTGT Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...
2. Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra trong tháng Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...
3. Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào trong tháng Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...
4. Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...
5. Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...
6. Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...
7. Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (8)