Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BTC-035318-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Tài chính

Cấp Tổng cục:

Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin

Lĩnh vực:

Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBCKNN
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) - Hoặc theo đường bưu điện kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định
Thời hạn giải quyết:
30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán): Chào bán dưới 50 tỷ: lệ phí 10.000.000đ; Thông tư số 134/2009/TT-BTC...
2. Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán): Chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ Thông tư số 134/2007/TT-BTC...
3. Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán) Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ Thông tư số 134/2009/TT-BTC...
4. Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán) Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ Thông tư số 134/2009/TT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với cá nhân, tổ chức: + Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc theo đường bưu điện gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định
+ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm hoặc theo yêu cầu của UBCKNN
+ Sau khi được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành gửi UBCKNN 06 bộ hồ sơ đã được chấp thuận trước khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng
2. Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho đơn vị thẩm định
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
+ Chuyển Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho tổ chức đề nghị cấp

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
2. - Bản cáo bạch theo mẫu kèm theo Báo cáo tài chính
3. - Điều lệ công ty
4. - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được
5. - Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)
6. - Quyết định của Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ. Đối với việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
7. - Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì tổ chức phát hành phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó cho UBCKNN
8. - Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn
9. - Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán)
10. - Tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng gần nhất đã đăng ký với UBCKNN (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
06 bộ, trong đó gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính kèm file điện tử gửi theo địa chỉ do UBCKNN quy định
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phụ lục 05A: Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Thông tư số 17/2007/TT-BTC n...
2. Phụ lục 01: Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC...
3. Phụ lục 06A: Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) Thông tư số 17/2007/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán Luật Chứng khoán số 70/2006...
2. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán Luật Chứng khoán số 70/2006...
3. Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua Luật Chứng khoán số 70/2006...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ