Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BQP-100073-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Quốc phòng - Bảo hiểm xã hội BQP

Tên thủ tục hành chính:

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm đau đối với người lao động

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm đau đối với người lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

Quốc phòng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Thủ trưởng đơn vị.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan nhân sự đơn vị.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cơ quan quân y.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. 1 Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan nhân sự đơn vị.
2. 2 Cơ quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị.
3. 3 Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm đau.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Sổ bảo hiểm xã hội;
2. - Giấy ra viện hoặc bản sao sổ khám, chữa bệnh của con;
3. - Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về việc người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau;
4. - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ do người sử dụng lao động lập hàng quý;
5. - Danh sách người lao động hưởng chế độ được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng duyệt.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ