Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BNN-215680-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng khoa học công nghệ hoặc mời chuyên gia độc lập đánh giá hồ sơ. Phương thức hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ;Hội đồng khoa học công nghệ hoặc chuyên gia độc lập đánh giá hồ sơ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày được thành lập hoặc được mời; Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc đánh giá hồ sơ, Vụ Khoa học công nghệ tổng hợp kết quả tuyển chọn trình Bộ trưởng phê duyệt tổ chức, cá nhân thực hiện.”
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Thời hạn: Không quy định

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Thông báo tuyển chọn: Hai tháng trước thời điểm tuyển chọn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Nông nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trang Web của Bộ, Báo Khoa học và Phát triển) để tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký.
2. Bước 2 Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì đề tài và dự án cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường). Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ
3. Bước 3 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá hồ sơ tuyển chọn
4. Bước 4 : Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định phê duyệt danh mục đề tài, dự án trúng tuyển
5. Bước 5 Thông báo cho tổ chức, cá nhân trúng tuyển hoàn thiện nộp hồ sơ chính thức

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài và dự án
2. Thuyết minh đề tài và dự án
3. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, trong đó liệt kê tên và cấp đề tài đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
5. Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài
6. Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).
Số bộ hồ sơ:
11 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (biểu B8-ĐONTC-BNN Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006). Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN...
2. Thuyết minh đề tài (mẫu B1-TMTTĐT-BNN, B3-DTTTKPĐT-BNN đối với đề tài nghiên cứu và mẫu B5-TMDA-BNN đối với dự án sản xuất thử nghiệm Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006). Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN...
3. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài (biếu B6-LLTC-BNN Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006). Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN...
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, trong đó liệt kê tên và cấp đề tài đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền biểu (B7-LLCN-BNN Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006). Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN...
5. Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (biểu B9-PHNC-BNN Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006). Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. a) Tổ chức chủ trì phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện đề tài có hiệu quả (Điều 7 Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 ).
b) Cá nhân chủ trì đề tài phải có chuyên môn và ít nhất 5 năm nghiên cứu trong cùng lĩnh vực khoa học công nghệ với đề tài đó, đối với chủ trì đề tài cấp Bộ và 3 năm đối với đề tài cấp cơ sở. Mỗi cá nhân chỉ được phép đồng thời chủ trì tối đa 2 đề tài (Điều 7 Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 ).
c) Không được chủ trì đề tài trong thời gian 3-5 năm nếu đề tài nghiên cứu mà nghiệm thu ở mức không đạt hoặc chưa hoàn trả đủ kinh phí thu hồi đối với dự án sản xuất thử nghiệm (Điều 7 Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 ).
- Đối với cá nhân là người nước ngoài đăng ký chủ trì đề tài, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn sẽ quyết định tuỳ trường hợp cụ thể (Điều 7 Quyết định 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006).
Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ