Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BNN-196760-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Thú y

Tên thủ tục hành chính:

Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Nông nghiệp

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
không quy định
Thời hạn giải quyết:
Trong thời gian 10 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu; 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y Lệ phí: 70.000 đồng
Phí: 675.000 đồng/sản phẩm
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Hồ sơ đăng ký gia hạn lưu hành thuốc thú y được gửi về Cục Thú y trước ngày hết hạn ghi trên giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y 03 tháng.
2. Bước 2 Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Thú y có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết để hoàn thiện đối với những trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu;
- Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận lưu hành

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y theo mẫu tại Biểu mẫu 2, Phụ lục 2 Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011
2. Bản sao chụp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y còn hiệu lực
3. bản chính hoặc bản sao hợp pháp (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) hoặc bản sao đồng thời phải xuất trình bản chính để kiểm tra trong trường hợp nộp trực tiếp các loại giấy chứng nhận GMP hoặc ISO hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; Giấy chứng nhận lưu hành đối với thuốc nhập khẩu
4. Phiếu phân tích chất lượng:
- Đối với thuốc thú y dạng hóa dược, nguyên liệu làm thuốc thú y: bản chính Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm của cơ sở sản xuất hoặc của cơ quan kiểm nghiệm thuốc thú y được chỉ định tại Việt Nam cấp trong thời hạn 12 tháng
- Đối với vắc xin, chế phẩm sinh học: bản chính Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm do Cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất (đối với sản phẩm nhập khẩu) và của cơ quan kiểm nghiệm thuốc thú y được chỉ định tại Việt Nam cấp trong thời hạn 12 tháng
5. Báo cáo theo dõi độ ổn định sản phẩm:
- Đối với thuốc thú y dạng hóa dược, nguyên liệu làm thuốc thú y: ở điều kiện thường;
- Đối với vắc xin, chế phẩm sinh học: ở điều kiện bảo quản ghi trên nhãn
6. Báo cáo quá trình lưu hành thuốc theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y theo mẫu tại Biểu mẫu 2, Phụ lục 2 Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Thông tư số 20/2011/TT-BNNPT...
2. Báo cáo quá trình lưu hành thuốc theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Thông tư số 20/2011/TT-BNNPT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (2)