Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BNN-022046-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Vụ Tổ chức cán bộ

Tên thủ tục hành chính:

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Văn phòng Bộ
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Nhận hồ sơ trình Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ (không qui định thời gian từ khi nhận hồ sơ) sau họp Thường trực Hội đồng 15 ngày (ngày làm việc);
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. 25.000 đồng/chiếc Quyết định số 3809/QĐ-BNN-TC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Nhận hồ sơ tại Văn thư Vụ TCCB-Bộ NN&PTNT, chuyển phòng Thi đua khen thưởng & kỷ luật phân công công chức xử lý, kiểm tra thủ tục, thẩm định thành tích theo qui định, họp Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, trình Bộ trưởng ký, ban hành, lưu hồ sơ;
2. - Trả kết quả tại Văn thư Vụ TCCB- Bộ NN&PTNT

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Thủ trưởng đơn vị (phụ lục 1).
2. - Báo cáo tóm tắt quá trình công tác hoặc báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân. (Cá nhân trong ngành, phụ lục 2; Cá nhân ngoài ngành, phụ lục 3; Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài, phụ lục 4; Nông dân, Ngư dân, Diêm dân, phụ lục 5).
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu số 1 “Tờ trình về đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN...
2. Mẫu số 2 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân trong ngành Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN...
3. Mẫu số 3 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân ngoài ngành Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN...
4. Mẫu số 4 “Báo cáo thành tích cá nhân” sử dụng cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài”; Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN...
5. Mẫu số 5 “Báo cáo thành tích cá nhân”sử dụng cho nông dân,diêm dân, Ngư dân, Doanh nghiệp tư nhân, Chủ nhiệm HTX…”; Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ