Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BLD-176289-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Tổng cục Dạy nghề
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thực hiện nhiều lần trong năm.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Chứng chỉ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cá nhân có nhu cầu nhận mẫu phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia hoặc lấy mẫu phiếu trên Trang thông tin điện tử về đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của Tổng cục Dạy nghề và Trung tâm Đánh giá kỹ năng, hoàn thiện 01 bộ hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng.
2. Bước 2 Trung tâm đánh giá kỹ năng tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.
3. Bước 3 Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị và tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng cho cá nhân đã có hồ sơ đăng ký đạt yêu cầu.
4. Bước 4 Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (bậc 3).
5. Bước 5 Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề báo cáo kết quả kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Tổng cục Dạy nghề (chậm nhất sau 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ đánh giá)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 1) Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu;
2. 2) Một (01) ảnh 4x6 chụp kiểu chứng minh thư nhân dân nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng;
3. 3) Một (01) bản chụp của một trong các loại giấy tờ để chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH (bằng, chứng chỉ tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động...)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. 1) Đã học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng hoặc chương trình cao đẳng cùng với nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề;
2. 2) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có ít nhất một trong các loại bằng sau: bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng nghề, bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật (sau đây gọi chung là bằng tốt nghiệp trung cấp) và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp;
3. 3) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 06 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp;
4. 4) Có thời gian làm việc đúng nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề ít nhất 08 năm.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)