Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BLD-113175-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Cấp Tổng cục:

Tổng cục Dạy nghề

Tên thủ tục hành chính:

Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3

Đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3

Thông tin

Lĩnh vực:

Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Tổng cục Dạy nghề
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm đánh giá kỹ năng
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thực hiện nhiều lần trong năm
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Chứng chỉ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng
2. Bước 2 Cá nhân hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng.
3. Bước 3 Trung tâm Đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký
4. Bước 4 Trung tâm đánh giá kỹ năng chuẩn bị tổ chức thi
5. Bước 5 Tổ chức thi kỹ năng cho người lao động
6. Bước 6 Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động có ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu
2. 3 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu CMTND (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, 2 ảnh nộp cho Trung tâm Đánh giá kỹ năng)
3. Bản photocopy các giấy tờ chứng minh các điều kiện gồm: các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; giấy xác nhận đã học hết chương trình học tập của người học do cơ sở dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo cấp; sổ lao động hoặc giấy tờ của người sử dụng lao động ghi nhận về quá trình làm việc của người lao động
Số bộ hồ sơ:
văn bản không quy định
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phiếu đăng ký tham dự ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐ...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Cần có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:
- Đã học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng hoặc chương trình cao đẳng cùng với nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề;
- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có ít nhất một trong các loại bằng như: bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng nghề, bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật (sau đây gọi chung là có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp) và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 02 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp.
- Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp và có thời gian làm việc đúng nghề ít nhất 06 năm kể từ khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc có chứng chỉ sơ cấp.
- Có thời gian làm việc đúng nghề đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề ít nhất 08 năm.
Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐ...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.molisa.gov.vn