Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BLD-006263-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần

Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Người lao động làm đơn xin hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp một lần (Mẫu số 4)
2. Bước 2 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện xác định mức hưởng trợ cấp một lần gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
3. Bước 3 Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định
4. Bước 4 Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ký quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 lần (Mấu số 5)
5. Bước 5 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một lần

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp một lần (Mẫu số 4)
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một lần (Mẫu số 4) Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự Luật Bảo hiểm xã hội
Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngà...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ