Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BLD-004707-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện:
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện
Thời hạn giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Người lao động đăng ký thất nghiệp (mẫu 1) tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày bị mất việc làm
2. Bước 2 Người lao động nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp
3. Bước 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện xác định mức, thời gian hưởng trợ cấp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW xem xét, quyết định
4. Bước 4 Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở quyết định
5. Bước 5 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW ký quyết định chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu 2)
2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật
3. Sổ Bảo hiểm xã hội
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu 2) Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ