Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BKC-209535-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu trí tuệ

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thông tin

Lĩnh vực:

Khoa học và Công nghệ

Sở hữu trí tuệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục Sở hữu trí tuệ
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; - Công bố đơn: tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn; - Thẩm định nội dung: 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. - Lệ phí nộp đơn 180.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập). Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
2. - Bản mô tả có trên 5 trang, từ trang thứ 6 trở đi phải nộp thêm 12.000 đồng/trang. Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
3. - Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi yêu cầu) Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
4. - Lệ phí công bố đơn 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình). Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
5. - Phí thẩm định nội dung 420.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập). Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
6. - Phí tra cứu: 120.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập).
Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
7. - Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ 120.000 đồng (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc lập)
(từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập).
Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
8. - Lệ phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1hình). Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
9. - Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1hình). Thông tư số 22/2009/TT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Bằng Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
2. - Thẩm định hình thức đơn Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
3. - Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn: + Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn;
+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa; hoặc ra thông báo từ chối từ chối chấp nhận đơn nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.
4. - Công bố đơn Sau khi có thông báo chấp nhận đơn, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
5. - Thẩm định nội dung đơn + Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;
+ Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
6. - Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: + Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Tờ khai (02 bản);
2. + Bản mô tả và yêu cầu bảo hộ (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
3. + Bản tóm tắt sáng chế (02 bản);
4. + Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;
5. + Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT).
6. + Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);
7. + Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Tờ khai đăng ký sáng chế Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN...
2. - Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký sáng chế:
+ Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
Luật Sở hữu trí tuệ
2. + Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật; Luật Sở hữu trí tuệ
3. + Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý; Luật Sở hữu trí tuệ
4. + Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước:
 Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế;
 Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế;
 Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.
Luật Sở hữu trí tuệ
5. + Người có quyền đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký. Luật Sở hữu trí tuệ
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ