Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BKH-176034-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cục Quản lý đấu thầu

Tên thủ tục hành chính:

Xử lý tình huống trong đấu thầu(cấp Tỉnh)

Xử lý tình huống trong đấu thầu(cấp Tỉnh)

Thông tin

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận giúp việc của UBND cấp tỉnh
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Bước 1: Bên mời thầu giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc; Bước 2: Đơn vị được giao làm chủ đầu tư giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc;Bước 3: Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị thu thập thông tin, tài liệu, ý kiến và Báo cáo Người có thẩm quyền trong thời hạn tối đa là 20 ngày. Người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo của Hội đồng tư vấn.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 85/2009/NĐ-CP 0,01% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng Nghị định số 85/2009/NĐ-C...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư về tình huống trong đấu thầu cần được xử lý
2. Bước 2 Chủ đầu tư quyết định biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu
3. Bước 3 Trong các trường hợp: điều chỉnh kế hoạch đấu thầu; điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu; xem xét tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu khác, thì Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền quyết định biện pháp xử lý tình huống

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn kiến nghị của nhà thầu (Bản gốc)
2. Các tài liệu kèm theo để diễn giải, chứng minh cho các kiến nghị trong đơn (Bản sao)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ