Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BGT-046622-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Giao thông vận tải - Vụ Tổ chức cán bộ

Tên thủ tục hành chính:

Khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Khen thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

Thông tin

Lĩnh vực:

Giao thông vận tải

Thi đua khen thưởng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các cơ quan có liên quan.
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 10 hàng năm; giải quyết sau 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Giấy Chứng nhận. Tiền thưởng theo mức quy định tại Nghị định 121/2005/NĐ-CP

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nộp hồ sơ đề nghị Nộp hồ sơ đề nghị: Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", tổ chức làm bản báo cáo thành tích nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp.
2. Xét duyệt tại cấp cơ sở Xét duyệt tại cấp cơ sở: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, tổ chức quản lý xét duyệt hồ sơ, trình Bộ Giao thông vận tải.
3. Giải quyết thủ tục Giải quyết thủ tục: Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, quyết định khen thưởng.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình kèm theo danh sách các tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".
2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ.
3. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cấp trình).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ chính, 03 bộ photocopy
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Báo cáo thành tích tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.
3. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".
4. Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
5. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ