Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BGD-162582-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ

Cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ

Thông tin

Lĩnh vực:

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Văn phòng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Văn phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Vụ Giáo dục đại học
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do bộ phận một cửa, một dấu thuộc Văn phòng chuyển đến
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Tổ chức được nhận phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 - Cơ sở giáo dục, sở giáo dục và đào tạo có nhu cầu cấp phôi VBCC trực tiếp nộp văn bản đề nghị cấp phôi VBCC hoặc gửi văn bản qua đường bưu điện về bộ phận nhận và giải quy trình cấp phát phôi VBCC, Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Trong trường hợp văn bản nộp trực tiếp Văn phòng Bộ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 8 của Quy định về quy trình cấp phôi văn bằng chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2007) thì vào sổ và ghi phiếu nhận hồ sơ cho người đến nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 8 thì thông báo và trả lại hồ sơ ngay cho người đến nộp hồ sơ.
+ Trong trường hợp hồ sơ được nộp qua đường bưu điện, bộ phận một cửa, một dấu thuộc Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 8 của Quy định về quy trình cấp phôi văn bằng chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2007) thì vào sổ để xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có trách nhiệm chuyển phiếu báo kèm theo hồ sơ đến Phòng hành chính thuộc Văn phòng để trả lại đơn vị nộp hồ sơ.
2. Bước 2 - Ngay trong ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì bộ phận một cửa, một dấu thuộc Văn phòng có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Vụ Đại học và Sau đại học.
3. Bước 3 - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do bộ phận một cửa, một dấu thuộc Văn phòng chuyển đến, Vụ Đại học và Sau đại học phải thẩm định hồ sơ, chuyển Phiếu ý kiến về việc cấp phôi VBCC và toàn bộ hồ sơ tới bộ phận một cửa, một dấu thuộc Văn phòng, trong Phiếu ý kiến về việc cấp phôi VBCC phải ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cấp phôi VBCC, nếu không đồng ý thì phải nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
4. Bước 4 - Ngay trong ngày nhận được Phiếu ý kiến về việc cấp phôi VBCC của Vụ Đại học và Sau đại học, Văn phòng có trách nhiệm tổ chức cấp phôi văn bằng, chứng chỉ theo số lượng, loại phôi VBCC đã ghi trong phiếu ý kiến về việc cấp phôi VBCC hoặc thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ về việc không cấp phôi VBCC hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu hồ sơ nộp trực tiếp);
2. Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng, trong đó ghi rõ số lượng và loại phôi văn bằng đề nghị cấp
3. Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh
4. Biên bản điểm trúng tuyển và Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển
5. Báo cáo kết quả sử dụng số phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, bằng thạc sĩ đã được cấp từ trước
6. Hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học (đối với hình thức đào tạo thường xuyên) có thêm:
+ Văn bản cho phép hoặc phê duyệt đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Hợp đồng đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và đào tạo