Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BGD-088196-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp

Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục thực hiện khi sơ tuyển và cử đi dự thi.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Do cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục quy định khi s ơ tuyển tại cơ sở. Do hội đồng thi quy định khi dự thi tại hội đồng thi.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Việc nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp thực hiện thông qua thi ngạch. Do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo và triển khai thực hiện.
- Việc bổ nhiệm ngạch do Bộ Nội vụ hoặc Bộ Nội vụ uỷ quyền cho cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục thực hiện.
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. a) Thành phần hồ sơ nộp tại cơ sở bao gồm:
- Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu);
- Lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu, có xác nhận của thủ trưởng cơ sở giáo dục;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngah\chj dự thi có công chứng;
- Bản sao, xác nhận của thủ trưởng cơ sở giáo dục về các công trình, đề tài, đề án khoa học theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi;
- Bản nhận xét của thủ trưởng cơ sở giáo dục về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và các mặt liên quan khác.
b) Thành phần hồ sơ nộp tại Hội đồng thi bao gồm:
- Công văn của cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục;
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được cử đi dự thi;
- Bản sao các văn bằng theo yêu cầu của hội đồng thi.
2.
Số bộ hồ sơ:
Số lượng hồ sơ nộp tại cơ sở: do cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục quy định. Số lượng hồ sơ nộp tại hội đồng thi do BGD& ĐT quy định.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo