Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BCA-138138-TT

Cơ quan thống kê:

Bộ Công an

Tên thủ tục hành chính:

Phê duyệt Phương án chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Phê duyệt Phương án chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Thông tin

Lĩnh vực:

Phòng cháy, chữa cháy

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính Sau khi tiếp nhận phương án chữa cháy, Cục Cảnh sát PCCC sẽ xem xét nội dung phương án, cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế tại cơ sở. Khi xét thấy phương án chữa cháy đạt yêu cầu thì phê duyệt
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2 Cơ quan, tổ chức (đối tượng phải xây dựng Phương án chữa cháy) có sử dụng lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định tại điểm d, mục 3, điều 22 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) mang Phương án chữa cháy đến Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đề nghị phê duyệt.
3. Bước 3 Cục Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra Phương án chữa cháy, kiểm tra thực tế tại cơ sở và phê duyệt.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Phương án chữa cháy lập theo mẫu PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy
Số bộ hồ sơ:
Không quy định cụ thể

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ