Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BTN-125588-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Thuận - Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc. Từ 50 hồ sơ trở lên thì thời gian giải quyết là 15 ngày
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định tại mục 7 thủ tục này.
2. . Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
3. Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn hoặc hướng dẫn bổ sung nếu chưa đầy đủ.
4. Hồ sơ được chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết và trả lại bộ phận “một cửa” theo đúng thời gian quy định.
5. Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Nội vụ, đem theo các văn bằng, chứng chỉ (bản chính) có liên quan của đương sự để đối chiếu, kiểm tra.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Công văn của Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Nội vụ đề nghị tuyển dụng sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hoặc được xét tuyển (Nội dung công văn nói rõ tổng số biên chế được giao theo từng ngành cụ thể; số biên chế đã được thực hiện; cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương)
2. Phô tô sổ bảo hiểm xã hội hoặc bảng lương có thể hiện đóng bảo hiểm xã hội của người tuyển dụng (nếu có).
3. Giấy báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức của đương sự (Thông báo của Sở Nội vụ). Trường hợp được xét tuyển thì không yêu cầu thủ tục này.
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ