Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BPC-023240-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Phước

Tên thủ tục hành chính:

Tờ trình xin chủ trương đầu tư thêm một số hạng mục của dự án,

Tờ trình xin chủ trương đầu tư thêm một số hạng mục của dự án,

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
2. Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.
3. Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.
4. Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý
5. Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt.
6. Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình.
2. Quyết định phê duyệt DA của UBND tỉnh
3. Hồ sơ dự án
4. Thiết kế kỹ thuật - dự toán
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ