Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDU-118810-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Dương - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép khai thác đất đầu, sỏi đỏ phục vụ thi công đường giao thông của tỉnh.

Cấp giấy phép khai thác đất đầu, sỏi đỏ phục vụ thi công đường giao thông của tỉnh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên khoáng sản, địa chất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
26 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.
3. Bước 3: Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhận giấy phép khai thác đất đầu, sỏi đỏ.
4. Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra tổng hợp hồ sơ và kết hợp địa phương khảo sát thực địa nếu hồ sơ không đạt điều kiện để thẩm định thì sẽ có văn bản trả lời không giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin khai thác khoáng sản (theo mẫu);
2. Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, Khai thác) khoáng sản hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000 (theo mẫu);
3. Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh có chức năng khai thác khoáng sản;
4. Bản sao có chứng thực Quyết định thi công đường giao thông kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật làm đường;
5. Phương án khai thác đất đầu sỏi đỏ;
6. Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phiếu xác nhận của UBND huyện;
7. Công văn của UBND huyện chấp thuận việc cấp giấy phép khai thác đất đầu sỏi đỏ phục vụ thi công đường giao thông.
8. Hợp đồng cung ứng đất đầu, sỏi đỏ giữa đơn vị, cá nhân xin khai thác và đơn vị thi công công trình đường giao thông (nếu đơn vị thi công không trực tiếp xin khai thác).
9. Ghi chú: Không thay đổi mục đích sử dụng đất sau khi kết thúc khai thác đất đầu, sỏi đỏ.
Số bộ hồ sơ:
03 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin khai thác khoáng sản Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT...
2. Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, Khai thác) khoáng sản hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000 Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ