Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDU-084922-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Dương

Cấp Xã:

UBND cấp xã

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh

Xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
01 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Đối tượng xin xác nhận giảm trừ gia cảnh đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nộp đơn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu đầy đủ hồ sơ sẽ tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn.
2. Bước 2: Nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (theo mẫu);
2. - Hộ khẩu (để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Thông tư số 84/2008/TT-BTC n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ