Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDI-150748-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định

Cấp Xã:

xã, phường, thị trấn.

Tên thủ tục hành chính:

Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu

Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND xã, phường, thị trấn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí xác nhận: 10.000 đồng/hồ sơ
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn xin thuê đất nông nghiệp

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.
2. Bước 2: Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đầy đủ thủ tục nhận /không đủ thủ tục đề nghị hộ gia đình hoặc cá nhân bổ sung).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
3. Bước 3: Cá nhân đến nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn và nộp lệ phí.
Thời gian giao trả: Các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu (mẫu do công an cung cấp).
2. - Bản sao CMND của người yêu cầu xác nhận
3. - Các giấy tờ khác có liên quan để thực hiện việc xác nhận(theo Khoản 1,2 Điều 50 Luật Đất Đai năm 2003).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)