Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BDI-148667-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Đề nghị hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất.

Đề nghị hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND huyện, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng và sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận theo đơn đề nghị của đối tượng

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã (mẫu hồ sơ theo quy định).
2. Bước 2 Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, UBND cấp xã thẩm định, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện để xem xét, giải quyết.
- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại
3. Bước 3 Khi Huyện ra quyết định gửi về xã, xã sẽ mời đối tượng đến nhận quyết định và chi trả trợ cấp.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cứu trợ đột xuất của đối tượng.
Số bộ hồ sơ:
2 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ