Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXH-075514-TT

Cơ quan thống kê:

Bảo hiểm Xã hội Việt nam - Ban Chi

Tên thủ tục hành chính:

TT5T.BC: Đối tượng nhận chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt.

TT5T.BC: Đối tượng nhận chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
BHXH tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
BHXH tỉnh
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại BHXH tỉnh
Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phiếu chi tiền mặt

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. BHXH tỉnh xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định ra quyết định hưởng, lập Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần (mẫu 21A-HSB, 21B-HSB). Viết phiếu chi tiền mặt chi trả cho đối tượng.
2. Đối tượng hưởng đến nhận tiền mặt, phải xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu đối tượng không trực tiếp đến nhận thì uỷ quyền cho người khác lĩnh thay ( mẫu 18A-CBH).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Chứng minh nhân dân
2. Giấy lĩnh thay (mẫu 18A-CBH): 01 bản.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Giấy lĩnh thay (mẫu 18A-CBH): 01 bản. Quyết định 845/QĐ-BHXH về vi...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Chứng minh nhân dân Quyết định 845/QĐ-BHXH về vi...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ