Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXH-075505-TT

Cơ quan thống kê:

Bảo hiểm Xã hội Việt nam - Ban Thực hiện chính sách BHXH

Tên thủ tục hành chính:

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm việc trong điều kiện bình thường và bị ốm đau do bệnh tật thông thường.

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm việc trong điều kiện bình thường và bị ốm đau do bệnh tật thông thường.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở BHXH tỉnh.
Thời hạn giải quyết:
Người sử dụng lao động thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 BHXH tỉnh, TP (theo phân cấp thu BHXH để thực hiện); BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP:
- Cung cấp biểu mẫu cho người sử dụng lao động;
- Cung cấp phần mềm giải quyết chế độ;
- Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, sử dụng phần mềm giải quyết chế độ và thực hiện giải quyết chế độ.
2. Bước 2 Người lao động nộp Giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người sử dụng lao động.
3. Bước 3 Người sử dụng lao động thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động và hàng quý hoặc tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (mẫu số C66a – HD) cùng hồ sơ của người lao động nộp cho phòng “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP (BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP có quy định riêng) để quyết toán.
4. Bước 4 BHXH tỉnh, TP; BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến, thực hiện quyết toán và trả kết quả quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để lưu trữ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người điều trị ngoại trú do cơ sở y tế điều trị cấp (mẫu số C65-HD, bản chính);
2. - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập (mẫu số C66a – HD, bản chính);
Số bộ hồ sơ:
Mỗi loại hồ sơ trên 01 bản. Riêng danh sách lập 03 bản.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu số C66a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Luật Bảo hiểm xã hội
2. Người lao động làm nghề hoặc công việc bình thường, bị ốm đau do bệnh tật thông thường, bị tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. Luật Bảo hiểm xã hội
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ