Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXH-075475-TT

Cơ quan thống kê:

Bảo hiểm Xã hội Việt nam - Ban Chi

Tên thủ tục hành chính:

TT3T.BC: Người sử dụng lao động để lại 2% thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức

TT3T.BC: Người sử dụng lao động để lại 2% thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
BHXH tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
BHXH tỉnh
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp
Thời hạn giải quyết:
Người SDLĐ thanh toán cho người LĐ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người SDLĐ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. SDLĐ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị SDLĐ (mẫu C71-HD).

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Người lao động Nộp hồ sơ chứng từ cho người sử dụng lao động.
2. Đơn vị sử dụng lao động - Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động.
- Kiểm tra thủ tục hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của người lao động, nếu đảm bảo hồ sơ theo quy định thì chi trả kịp thời cho người lao động.
- Phối hợp với BCH công đoàn cơ sở quyết định số người lao động và số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định và chi trả trợ cấp.
- Hàng quý (hoặc hàng tháng) lập 03 bản danh sách theo mẫu số C66a-HD; C67a-HD; C68a-HD;C69a-HD;C 70a-HD kèm hồ sơ ốm đau, thai sản của từng người lao động kèm file dữ liệu nộp cho BHXH tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng BHXH để xét duyệt và quyết toán kinh phí chi chế độ ốm đau, thai sản.
- Lưu trữ hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với từng lao động; danh sách đề nghị (C66a-HD đến C70a-HD), danh sách được duyệt (C66b-HD đến C70b-HD) và thông báo quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản theo mẫu C71-HD.
3. BHXH tỉnh + Hàng quý, hoặc hàng tháng tiếp nhận danh sách theo mẫu từ C66a-HD đến C70a-HD kèm theo hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK và file dữ liệu của người SDLĐ chuyển đến,.
+ Đối chiếu mức tiền lương đóng BHXH, thời gian đóng BHXH đối với từng người lao động.
+ Kiểm tra thủ tục hồ sơ, xét duyệt mức hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của từng người lao động theo danh sỏch mẫu C66b đến C70b-HD; thực hiện cấp bù chênh lệch thiếu (nếu có) vào tháng đầu quý sau cho người SDLĐ có số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền được giữ lại theo quy định. Cấp ứng bằng số chênh lệch thiếu cho người SDLĐ (nếu có đề nghị) trong trường hợp hết quý nhưng số tiền chi trả chế độ ốm đau, thai sản và DS-PHSK cho người lao động lớn hơn số tiền người sử dụng lao động được giữ lại trong quý.
+ Hàng quý thông báo quyết toỏn chi chế độ ốm đau, thai sản với từng người sử dụng lao động theo mẫu số C71-HD.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Chứng từ nghỉ ốm đau, thai sản của người lao động (01 bộ)
2. - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau ốm đau, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ (C66a-HD đến C70a-HD): 03 bản
Số bộ hồ sơ:
02 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau ốm đau, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ (C66a-HD đến C70a-HD)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ