Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-BXH-063098-TT

Cơ quan thống kê:

Bảo hiểm Xã hội Việt nam - Ban Cấp sổ, thẻ

Tên thủ tục hành chính:

TTHC/07-CST: Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm hỏng.

TTHC/07-CST: Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm hỏng.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
BHXH tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Phòng Cấp sổ, thẻ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
BHXH tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở BHXH tỉnh
Thời hạn giải quyết:
Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

sổ BHXH

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Người tham gia BHXH - Tiếp nhận sổ BHXH (bìa sổ, tờ sổ) từ người sử dụng lao động.
- Kiểm tra các thông tin in trên bìa sổ, tờ sổ cấp lại, nếu có sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao động.
- Ký, ghi rõ họ tên vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ cấp lại.
- Chuyển lại bìa sổ, tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu giữ.
2. Người sử dụng lao động - Lập biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng bìa sổ và các trang tờ rời bị hỏng.
- Làm công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH gửi cơ quan BHXH, kèm theo biên bản, tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu và sổ BHXH hỏng.
- Nhận bìa sổ, tờ sổ từ cơ quan BHXH; kiểm tra các nội dung ghi trên bìa sổ, tờ sổ.
- Chuyển bìa sổ, tờ sổ cho người tham gia BHXH.
- Tiếp nhận lại bìa sổ, tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu giữ
3. Cơ quan BHXH - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH với cơ sở dữ liệu đang quản lý.
- In, cấp lại bìa sổ, tờ sổ.
- Ký vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ.
- Lưu hồ sơ cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ, tờ sổ cấp lại cho người tham gia BHXH.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH cỉa người sử dụng lao động.
2. Biên bản xác nhận việc mất sổ BHXH của người sử dụng lao động
3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu số 01-TBH).
4. Sổ BHXH hỏng (bìa sổ và tờ sổ).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu số 01-TBH). Công văn số 1615/BHXH-CSXH n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ