Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-BLI-192450-TT

Cơ quan thống kê:

Bạc Liêu - Ban Dân tộc tỉnh

Tên thủ tục hành chính:

Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cấp xã

Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cấp xã

Thông tin

Lĩnh vực:

Dân tộc

Dân tộc

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Trưởng ấp, các ban ngành của ấp trong xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết duyệt công nhận người có uy tín thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp liên ngành của các ấp và xong trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ
- Trưởng ấp, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi tắt là ấp) tổ chức hội nghị dân cư của ấp, xác định người có uy tín; tổ chức bình chọn và lập biên bản đề cử người có uy tín trong ấp theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20 tháng 11 hàng năm;
- Căn cứ kết quả và danh sách đề cử người có uy tín do hội nghị dân cư và liên ngành ấp bầu chọn; liên ngành (Chi ủy, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận và đại diện các đoàn thể ấp) do Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp chủ trì tổ chức họp để bình chọn một người có uy tín và lập biên bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã). Thời gian thực hiện xong trước ngày 30 tháng 11 hàng năm;
- Trưởng ấp hoàn thiện hồ sơ, gửi Ủy ban nhân dân xã.
2. Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
- Cán bộ của xã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp xét duyệt công nhận theo quy định. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để bổ sung, hoàn chỉnh.
Thời gian thực hiện: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
3. Bước 3: Duyệt công nhận người có uy tín
Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt công nhận danh sách người có uy tín của các thôn trong xã trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp liên ngành của các ấp và gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín.
Thời gian tổ chức bình chọn, rà soát, đánh giá, công nhận người có uy tín phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Biên bản Hội nghị dân cư ấp đề cử người có uy tín;
- Biên bản Hội nghị liên ngành ấp bình chọn một người có uy tín;
- Biên bản họp của Ủy ban nhân dân xã xét duyệt công nhận người có uy tín;
- Quyết định của Ủy ban nhân dân xã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Số bộ hồ sơ:
01 (một) bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu 01: Biên bản Hội nghị dân cư ấp Thông tư liên tịch số 05/201...
2. Mẫu 02: Biên bản Hội nghị liên ngành ấp Thông tư liên tịch số 05/201...
3. Mẫu 03: Biên bản họp xét duyệt công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thông tư liên tịch số 05/201...
4. Mẫu 04: Quyết định của Ủy ban nhân dân xã phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thông tư liên tịch số 05/201...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. a) Người có uy tín có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số;
- Được nhân dân nơi cư trú bầu chọn là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú;
- Được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ ấp, xã, địa phương nơi cư trú;
- Được Hội nghị dân cư và liên ngành ấp (Chi ủy, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ấp) bầu chọn; Ủy ban nhân dân xã duyệt công nhận.
b) Việc bình xét được tiến hành từ cơ sở ấp, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng;
c) Người có uy tín được xét công nhận một năm một lần; mỗi ấp được bầu chọn 01 (một) người có uy tín.
Thông tư liên tịch số 05/201...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (4)