Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-AGI-172392-TT

Cơ quan thống kê:

An Giang

Cấp Xã:

Cấp xã, phường, thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục tuyên dương “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thủ tục tuyên dương “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp thực hiện và quyết định thủ tục trợ cấp ưu đãi một lần và hàng tháng nếu bà mẹ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trợ cấp một lần cho thân nhân của bà mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục này.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thực hiện tại các cơ quan hành chính của địa phương, không tính thời gian ra quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính và tiền trợ cấp ưu đãi theo quy định.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Thân nhân của đối tượng nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
2. Bước 2 Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã:
Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Xem xét và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Bước 3 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xác minh nếu bà mẹ có 1 con độc nhất hoặc 2 con duy nhất là liệt sĩ.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh, triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét; lập hồ sơ gồm 07 Bản khai; danh sách những bà mẹ thuộc đối tượng tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các giấy tờ đối tượng đã nộp theo quy định tại khoản 2 Điều này chuyển cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
4. Bước 4 Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5. Bước 5 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cấp huyện tiến hành họp xét và gửi kết quả về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
6. Bước 6 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cấp tỉnh và đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng Trung ương trình Chủ tịch nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
7. Bước 7 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày làm việc ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
8. Bước 8 Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà mẹ hoặc thân nhân bà mẹ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) Bằng “Tổ quốc ghi công” của từng liệt sĩ do gia đình liệt sĩ cung cấp.
Số bộ hồ sơ:
07 (bộ).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. + Những bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.
Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà con đó là liệt sĩ.
Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ.
Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.
Nghị định số 176-CP về việc...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ