Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-AGI-081545-TT

Cơ quan thống kê:

An Giang

Tên thủ tục hành chính:

Thuyên chuyển cán bộ, viên chức trong tỉnh

Thuyên chuyển cán bộ, viên chức trong tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Cuối tháng 6 hằng năm
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Cán bộ, viên chức có nhu cầu thuyên chuyển viết đơn xin thuyên chuyển và nộp toàn bộ hồ sơ theo qui định cho Thủ trưởng đơn vị trước ngày 05/4 hằng năm.
2. Thủ trưởng đơn vị kiểm tra hồ sơ từng cá nhân theo yêu cầu của ngành và ra quyết định thành lập hội đồng xét thuyên chuyển của đơn vị.
3. Hội đồng xét thuyên chuyển tổ chức xét duyệt và lập biên bản xét duyệt.
4. Thủ trưởng đơn vị phổ biến và niêm yết danh sách được đề nghị cho thuyên chuyển.
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở (các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên): Thủ trưởng đơn vị làm công văn đề nghị cho thuyên chuyển hoặc không cho thuyên chuyển (kèm theo danh sách) gởi về phòng Tổ chức cán bộ Sở và tiến hành sang bước 9.
- Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành sang bước 5.
5. Cán bộ phụ trách tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thuyên chuyển của các đơn vị trực thuộc; kiểm tra, rà soát hồ sơ và lập danh sách cán bộ, viên chức xin thuyên chuyển để thông qua hội đồng xét thuyển chuyển của Phòng.
6. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng xét thuyên chuyển của phòng và tổ chức xét duyệt (có biên bản xét).
7. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến và niêm yết danh sách được đề nghị và không được đề nghị cho thuyên chuyển ở Phòng Giáo dục và Đào tạo.
8. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra công văn đề nghị Ủy ban nhân dân địa phương có ý kiến thống nhất (kèm danh sách) gởi về phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.
9. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thuyên chuyển của các đơn vị trực thuộc và phòng Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra, rà soát hồ sơ và lập danh sách cán bộ, viên chức xin thuyên chuyển để thông qua hội đồng xét thuyên chuyển của tỉnh.
10. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng xét thuyên chuyển và tổ chức xét duyệt (có biên bản xét).
11. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trình Giám đốc ban hành các quyết định thuyên chuyển gởi về các đơn vị trực thuộc và các phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các đơn vị trực thuộc tiến hành sang bước 13.
- Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành sang bước 12.
12. Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu và xem xét hoàn cảnh, nơi cư trú của Giáo viên xin chuyển đến để ra quyết định phân công.
13. Thủ trưởng đơn vị mới tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho cán bộ. viên chức được chuyển đến.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin thuyên chuyển
2. Sơ yếu lý lịch.
3. Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, quyết định lương gần nhất.
4. Bản sao văn bằng học vấn, chuyên môn cao nhất.
5. Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức
6. Bản sao hộ khẩu.
7. Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin thuyên chuyển

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Phải có hộ khẩu thường trú (của bản thân hoặc của chồng, vợ) ở huyện nơi xin đến.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ