Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa Cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Trà Vinh
Mã thủ tục BYT-TVH-287058
Cấp thực hiện Cấp Bộ, Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính y tế
Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh phải trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

Bước 2:

 Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm:

 a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh và lập Giấy biên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ.

b) Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí KCB cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Trực tiếp 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 1. Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu): a) Thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân thân của người đó; b) Giấy ra viện, Phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần KCB đề nghị thanh toán.
2 2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán. 
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Người tham gia BHYT được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

1. Mức hưởng BHYT

- Mức hưởng BHYT theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT;

- Mức hưởng BHYT đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật BHYT theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

2. Yêu cầu đối với người tham gia BHYT

 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

3. Yêu cầu đối với cơ quan BHXH

- Căn cứ vào hồ sơ để thanh toán chi phí KCB, trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT.

- Trường hợp không thanh toán, cơ quan BHXH huyện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin