Xuất cảnh để thực hiện công tác của CBCNV thuộc các đơn vị Hà Nội

  • Thông tin
  • TTHC liên thông
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND thành phố Hà Nội
Mã thủ tục T-HNO-263392-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Ngoại vụ
Trình tự thực hiện

Các cơ quan, đơn vị thuộc Hà Nội có công văn cử cán bộ đi công tác nước ngoài để thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả  hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả – Sở Ngoại vụ - Số 10 Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

sơ hành chính và trả kết quả của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

 

 

Thành phần hồ sơ

- Công văn cử cán bộ, CNVC của sở, ban, ngành, đoàn thể quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội đi công tác nước ngoài.

- Thư mời của tổ chức hoặc đối tác nước ngoài (bản dịch có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị).

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệhố Hà Nội đi công tác nước ngoài.

 

 

Đối tượng thực hiện cơ quan tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở cơ quan hành chính
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện
  • Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin