Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-288230-TT
Cấp thực hiện Cấp Xã
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

a) Địa điểm tiếp nhận:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

b) Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

+ Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ quy định  gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện;   

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa; 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. 

 - Trong thời gian không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng GĐYK tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám GĐYK;

* Trường hợp không khám giám định, trong thời hạn 10, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thường trực Hội đồng GĐYK phải có văn bản trả lời cơ quan giới thiệu, nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của mình.

- Trong thời gian 10 ngày, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm cấp và chuyển Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH theo mẫu quy định đến Sở LĐTBXH.

* Trường hợp Biên bản khám GĐYK (khám giám định phúc quyết hoặc khám giám định phúc quyết lần cuối) kết luận đối tượng không mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH, Giám đốc Sở Y tế ban hành văn bản bãi bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH đã cấp trước đó;

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ra Quyết định trợ cấp trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với những trường hợp đủ điều kiện.

 Bước 4. Trả kết quả:

a) Địa điểm trả: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

b) Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp.

Thành phần hồ sơ

- Bản khai (mẫu HH1): 01 bản chính.

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

- Lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có gía trị pháp lý được lập trước ngày 01/01/2000: 01 bản sao.

 - Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng: 01 bản sao.

 - Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị.

- Có một trong các giấy tờ sau:

+ Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

+ Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên hoặc Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của Phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

95 ngày. Cụ thể là:

- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời gian 10 ngày .

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 20 ngày.

-  Hội đồng giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa 45 ngày.

-  Sở Y tế trong thời gian 10 ngày.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. 

Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Sở Y tế, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (Mẫu HH4 Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin