Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-128163-TT
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Chuẩn bị hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.  
2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì đề nghị người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 
3. Xử lý hồ sơ: Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động thương binh và xã hội.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp thẩm định tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
 
4. Trả kết quả cho công dân: a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
c. Trình tự trả:
Người nộp hồ sơ nhận thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 

 

Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ
1. Bản khai cá nhân: 01 bản chính (theo mẫu)
2. Danh sách Cựu chiến binh đề nghị hưởng BHYT :01 bản chính có mẫu.
3. Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã: 01 bản chính có mẫu.
Số bộ hồ sơ 02 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền không
Cơ quan phối hợp UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội, hội Cựu chiến binh cấp huyện
Kết quả thực hiện Thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Cựu chiến binh thuộc diện nghèo theo chuẩn do Chính phủ quy định; Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, không thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc chưa được hưởng Bảo hiểm y tế theo các chế độ ưu đãi khác thì được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.    
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin