• Tìm thấy 6815 văn bản
 • Quyết định 48/2017/Qđ-UBND

  Quyết định 48/2017/Qđ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

  07/08/2017

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP

  Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  31/07/2017

 • Thông tư 12/2017/TT-BCT

  Thông tư 12/2017/TT-BCT Quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

  31/07/2017

 • Thông tư 76/2017/TT-BTC

  Thông tư 76/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

  26/07/2017

 • Nghị quyết VBPL-01

  Nghị quyết VBPL-01 VBPL-01VBPL-01

  21/07/2017

 • Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND Về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  18/07/2017

 • Nghị định 82/2017/NĐ-CP

  Nghị định 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  17/07/2017

 • Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  14/07/2017

 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  14/07/2017

 • Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định

  10/07/2017

 • Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp

  07/07/2017

 • Thông tư 06/2017/TT-NHNN

  Thông tư 06/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân

  05/07/2017

 • Thông tư 08/2017/TT-BCT

  Thông tư 08/2017/TT-BCT Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

  26/06/2017

 • Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

  Thông tư 08/2017/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  26/06/2017

 • Thông tư 17/2017/TT-BTTTT

  Thông tư 17/2017/TT-BTTTT Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  23/06/2017

 • Luật 15/2017/QH14

  Luật 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công

  21/06/2017

 • Luật 11/2017/QH14

  Luật 11/2017/QH14 Trợ giúp pháp lý

  20/06/2017

 • Thông tư 62/2017/TT-BTC

  Thông tư 62/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

  19/06/2017

 • Luật 07/2017/QH14

  Luật 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ

  19/06/2017

 • Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

  Thông tư 07/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  16/06/2017