• Tìm thấy 7262 văn bản
 • Quyết định 74/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 74/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  18/12/2017

 • Nghị định 144/2017/NĐ-CP

  Nghị định 144/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  15/12/2017

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

  Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

  15/12/2017

 • Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  13/12/2017

 • Quyết định 65/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 65/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  12/12/2017

 • Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2017

 • Thông tư 28/2017/TT-BCT

  Thông tư 28/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  08/12/2017

 • Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND Thông qua mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội ngoài quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

  07/12/2017

 • Thông tư 53/2017/TT-BTNMT

  Thông tư 53/2017/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ci tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  04/12/2017

 • Thông tư 130/2017/TT-BTC

  Thông tư 130/2017/TT-BTC Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

  04/12/2017

 • Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  01/12/2017

 • Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà nẵng

  30/11/2017

 • Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke

  21/11/2017

 • Thông tư 17/2017/TT-NHNN

  Thông tư 17/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

  20/11/2017

 • Luật 17/2017/QH14

  Luật 17/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

  20/11/2017

 • Thông tư 45/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

  17/11/2017

 • Luật 18/2017/QH14

  Luật 18/2017/QH14 Luật Thủy sản

  15/11/2017

 • Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT

  Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  15/11/2017

 • Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT

  Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

  15/11/2017

 • Thông tư 08/2017/TT-BTP

  Thông tư 08/2017/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  15/11/2017