• Tìm thấy 7117 văn bản
 • 7124

  Nghị định 56/2017/NĐ-CP

  Nghị định 56/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

  09/05/2017

 • 7305

  Nghị định 54/2017/NĐ-CP

  Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

  08/05/2017

 • 7321

  Nghị định 53/2017/NĐ-CP

  Nghị định 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

  08/05/2017

 • 7126

  Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  05/05/2017

 • 7101

  Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND Về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7137

  Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7144

  Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7150

  Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND Về Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7151

  Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7154

  Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7164

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7165

  Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7201

  Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND Về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7243

  Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7120

  Nghị định 46/2017/NĐ-CP

  Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

  21/04/2017

 • 7280

  Thông tư 05/2017/TT-BTP

  Thông tư 05/2017/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

  20/04/2017

 • 7196

  Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  19/04/2017

 • 7015

  Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  15/04/2017

 • 7153

  Nghị định 43/2017/NĐ-CP

  Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

  14/04/2017

 • 7259

  Thông tư 04/2017/TT-BTP

  Thông tư 04/2017/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  12/04/2017