• Tìm thấy 6188 văn bản
 • Thông tư 34/2017/TT-BTC

  Thông tư 34/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

  21/04/2017

 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP

  Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

  14/04/2017

 • Nghị định 36/2017/NĐ-CP

  Nghị định 36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  04/04/2017

 • Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý

  08/03/2017

 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP

  Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

  06/01/2017

 • Thông tư 45/2016/TT-BTNMT

  Thông tư 45/2016/TT-BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

  26/12/2016

 • Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  09/12/2016

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

  29/11/2016

 • Quyết định 46/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND; bãi bỏ một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND, số 35/2014/QĐ-UBND; bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  21/11/2016

 • Thông tư 294/2016/TT-BTC

  Thông tư 294/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  15/11/2016

 • Thông tư 288/2016/TT-BTC

  Thông tư 288/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

  15/11/2016

 • Thông tư 299/2016/TT-BTC

  Thông tư 299/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

  15/11/2016

 • Thông tư 287/2016/TT-BTC

  Thông tư 287/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

  15/11/2016

 • Thông tư 298/2016/TT-BTC

  Thông tư 298/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

  15/11/2016

 • Thông tư 278/2016/TT-BTC

  Thông tư 278/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

  14/11/2016

 • Thông tư 260/2016/TT-BTC

  Thông tư 260/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

  14/11/2016

 • Thông tư 279/2016/TT-BTC

  Thông tư 279/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

  14/11/2016

 • Thông tư 281/2016/TT-BTC

  Thông tư 281/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

  14/11/2016

 • Thông tư 267/2016/TT-BTC

  Thông tư 267/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  14/11/2016

 • Thông tư 275/2016/TT-BTC

  Thông tư 275/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ

  14/11/2016