• Tìm thấy 7262 văn bản
 • Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

  Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  02/02/2018

 • Thông tư 08/2018/TT-BTC

  Thông tư 08/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

  25/01/2018

 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP

  Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP

  Nghị định 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  15/01/2018

 • Thông tư 03/2018/TT-BGTVT

  Thông tư 03/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

  10/01/2018

 • Nghị định 06/2018/NĐ-CP

  Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

  05/01/2018

 • Nghị định 162/2017/NĐ-CP

  Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

  30/12/2017

 • Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 2 Quy định về trình tự thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh

  29/12/2017

 • Thông tư 25/2017/TT-NHNN

  Thông tư 25/2017/TT-NHNN Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  29/12/2017

 • Thông tư 24/2017/TT-NHNN

  Thông tư 24/2017/TT-NHNN Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

  29/12/2017

 • Thông tư 09/2017/TT-BNV

  Thông tư 09/2017/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  29/12/2017

 • Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

  29/12/2017

 • Thông tư 34/2017/TT-BCT

  Thông tư 34/2017/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng

  29/12/2017

 • Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  29/12/2017

 • Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  28/12/2017

 • Thông tư 32/2017/TT-BCT

  Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  28/12/2017

 • Nghị định 151/2017/NĐ-CP

  Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  26/12/2017

 • Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT

  Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

  25/12/2017

 • Quyết định 49/2017/QĐ-TTg

  Quyết định 49/2017/QĐ-TTg Về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

  21/12/2017

 • Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh

  20/12/2017