• Tìm thấy 7228 văn bản
 • 6771

  Thông tư 170/2016/TT-BTC

  Thông tư 170/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

  26/10/2017

 • 7363

  Thông tư 12/2017/TT-NHNN

  Thông tư 12/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quan, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

  31/08/2017

 • 7394

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  31/08/2017

 • 7468

  Thông tư 10/2017/TT-NHNN

  Thông tư 10/2017/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

  30/08/2017

 • 7484

  Thông tư 11/2017/TT-NHNN

  Thông tư 11/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  30/08/2017

 • 7452

  Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  22/08/2017

 • 7479

  Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

  15/08/2017

 • 7393

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  10/08/2017

 • 7311

  Thông tư Số: 05/2016/TT-BKHĐT

  Thông tư Số: 05/2016/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, KINH TẾ-XÃ HỘI

  06/08/2017

 • 7386

  Thông tư 79/2017/TT-BTC

  Thông tư 79/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung tiết bl Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tu số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cửa Luật Quản lý thuế

  02/08/2017

 • 7360

  Nghị định 91/2017/NĐ-CP

  Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  31/07/2017

 • 7481

  Thông tư 12/2017/TT-BCT

  Thông tư 12/2017/TT-BCT Quy trình về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

  31/07/2017

 • 7378

  Thông tư 23/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 23/2017/TT-BGTVT Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

  28/07/2017

 • 7253

  Thông tư 05/2017/TT-NHNN

  Thông tư 05/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

  30/06/2017

 • 7235

  Thông tư 08/2017/TT-BCT

  Thông tư 08/2017/TT-BCT Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

  26/06/2017

 • 7400

  Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

  Thông tư 08/2017/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  26/06/2017

 • 7346

  Thông tư 17/2017/TT-BTTTT

  Thông tư 17/2017/TT-BTTTT Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  23/06/2017

 • 7406

  Luật 15/2017/QH14

  Luật 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công

  21/06/2017

 • 7276

  Luật 11/2017/QH14

  Luật 11/2017/QH14 Trợ giúp pháp lý

  20/06/2017

 • 7298

  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  20/06/2017