• Tìm thấy 7211 văn bản
 • Nghị định 40/2018/NĐ-CP

  Nghị định 40/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  12/03/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-TTg

  Quyết định 13/2018/QĐ-TTg Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  06/03/2018

 • Quyết định Số: 12/2018/QĐ-TTg

  Quyết định Số: 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  06/03/2018

 • Nghị định 28/2018/NĐ-CP

  Nghị định 28/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

  01/03/2018

 • Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT

  Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  01/03/2018

 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP

  Nghị định 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

  01/03/2018

 • Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

  Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

  28/02/2018

 • Thông tư 02/2018/TT-BTP

  Thông tư 02/2018/TT-BTP Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

  26/02/2018

 • Thông tư 03/2018/TT-NHNN

  Thông tư 03/2018/TT-NHNN Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

  23/02/2018

 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP

  Nghị định 22/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

  22/02/2018

 • Thông tư 14/2018/TT-BTC

  Thông tư 14/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

  07/02/2018

 • Nghị định 16/2018/NĐ-CP

  Nghị định 16/2018/NĐ-CP Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

  02/02/2018

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP

  Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

  02/02/2018

 • Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

  Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  02/02/2018

 • Thông tư 08/2018/TT-BTC

  Thông tư 08/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

  25/01/2018

 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP

  Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  15/01/2018

 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP

  Nghị định 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  15/01/2018

 • Thông tư 03/2018/TT-BGTVT

  Thông tư 03/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

  10/01/2018

 • Nghị định 06/2018/NĐ-CP

  Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

  05/01/2018

 • Nghị định 162/2017/NĐ-CP

  Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

  30/12/2017