• Tìm thấy 8427 văn bản
 • Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10

  Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10 về mức thu và sử dụng học phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  22/07/7998

 • 2013/QĐ-UBND

  2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế chi tiêu

  13/08/2103

 • Thông tư 15/2019/TT-BCT

  Thông tư 15/2019/TT-BCT Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

  26/08/2019

 • Thông tư 13/2019/TT-NHNN

  Thông tư 13/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  21/08/2019

 • Thông tư 28/2019/TT-BGTVT

  Thông tư 28/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

  12/08/2019

 • Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND Phân cấp thẩm quyền xác lập và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  12/07/2019

 • Nghị định 62/2019/NĐ-CP

  Nghị định 62/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  11/07/2019

 • Thông tư 25/2019/TT-BGTVT

  Thông tư 25/2019/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

  05/07/2019

 • Nghị định 60/2019/NĐ-CP

  Nghị định 60/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

  05/07/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  25/06/2019

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

  25/06/2019

 • Nghị định 55/2019/NĐ-CP

  Nghị định 55/2019/NĐ-CP Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  24/06/2019

 • Nghị định 54/2019/NĐ-CP

  Nghị định 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

  19/06/2019

 • Nghị định 54/2019/NĐ-CP

  Nghị định 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

  19/06/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết" dùng cho sản phẩm nước mắm ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

  19/06/2019

 • Luật 39/2019/QH14

  Luật 39/2019/QH14 Luật đầu tư công

  13/06/2019

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh

  13/06/2019

 • Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

  Thông tư 22/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

  12/06/2019

 • Thông tư 33/2019/TT-BTC

  Thông tư 33/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

  10/06/2019

 • Nghị định 50/2019/NĐ-CP

  Nghị định 50/2019/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

  07/06/2019