• Tìm thấy 8243 văn bản
 • Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10

  Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10 về mức thu và sử dụng học phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  22/07/7998

 • 2013/QĐ-UBND

  2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế chi tiêu

  13/08/2103

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  06/05/2019

 • Nghị định 36/2019/NĐ-CP

  Nghị định 36/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bôt sung một số điều của Luật thể dục thể thao

  29/04/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

  Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

  19/04/2019

 • Thông tư 07/2019/TT-BCT

  Thông tư 07/2019/TT-BCT Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP

  19/04/2019

 • Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT

  Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

  08/04/2019

 • Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT

  Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

  29/03/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ một số điều của Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

  29/03/2019

 • Thông tư 13/2019/TT-BGTVT

  Thông tư 13/2019/TT-BGTVT Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

  29/03/2019

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 07/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  28/03/2019

 • Nghị định 29/2019/NĐ-CP

  Nghị định 29/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

  20/03/2019

 • Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  15/03/2019

 • Nghị định 27/2019/NĐ-CP

  Nghị định 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

  13/03/2019

 • Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  13/03/2019

 • Nghị định 26/2019/NĐ-CP

  Nghị định 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

  08/03/2019

 • Nghị định 24/2019/NĐ-CP

  Nghị định 24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

  05/03/2019

 • Nghị định 23/2019/NĐ-CP

  Nghị định 23/2019/NĐ-CP Về hoạt động triển lãm

  26/02/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 03/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

  21/02/2019

 • Nghị định 20/2019/NĐ-CP

  Nghị định 20/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  21/02/2019