• Tìm thấy 6908 văn bản
 • 6771

  Thông tư 170/2016/TT-BTC

  Thông tư 170/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

  26/10/2017

 • 7152

  Thông tư 50/2017/TT-BTC

  Thông tư 50/2017/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

  15/06/2017

 • 7135

  Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  25/05/2017

 • 7170

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

  23/05/2017

 • 7166

  Nghị định 58/2017/NĐ-CP

  Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

  10/05/2017

 • 7124

  Nghị định 56/2017/NĐ-CP

  Nghị định 56/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

  09/05/2017

 • 7126

  Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  05/05/2017

 • 7101

  Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND Về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7137

  Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7144

  Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7150

  Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND Về Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7151

  Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7154

  Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7164

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7165

  Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7120

  Nghị định 46/2017/NĐ-CP

  Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

  21/04/2017

 • 7015

  Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  15/04/2017

 • 7153

  Nghị định 43/2017/NĐ-CP

  Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

  14/04/2017

 • 7107

  Nghị định 42/2017/NĐ-CP

  Nghị định 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  05/04/2017

 • 7167

  Nghị định 37/2017/NĐ-CP

  Nghị định 37/2017/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

  04/04/2017