• Tìm thấy 6815 văn bản
 • Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 46/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  28/12/2017

 • Quyết định 49/2017/QĐ-TTg

  Quyết định 49/2017/QĐ-TTg Về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

  21/12/2017

 • Quyết định 74/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 74/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  18/12/2017

 • Quyết định 65/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 65/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  12/12/2017

 • Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2017

 • Thông tư 28/2017/TT-BCT

  Thông tư 28/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  08/12/2017

 • Thông tư 17/2017/TT-NHNN

  Thông tư 17/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

  20/11/2017

 • Thông tư 45/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

  17/11/2017

 • Luật 18/2017/QH14

  Luật 18/2017/QH14 Luật Thủy sản

  15/11/2017

 • Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT

  Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  15/11/2017

 • Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT

  Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

  15/11/2017

 • Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT

  Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lua sang cây trồng lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bố sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai.

  09/11/2017

 • Quyết định 71/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 71/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan lĩnh vực đấu giá tài sản

  24/10/2017

 • Thông tư 114/2017/TT-BTC

  Thông tư 114/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

  24/10/2017

 • Thông tư 46/2017/TT-BTNMT

  Thông tư 46/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

  23/10/2017

 • Quyết định 32/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  19/10/2017

 • Nghị định 116/2017/NĐ-CP

  Nghị định 116/2017/NĐ-CP Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

  17/10/2017

 • Thông tư 108/2017/TT-BTC

  Thông tư 108/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

  16/10/2017

 • Thông tư 39/2017/TT-BTNMT

  Thông tư 39/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều travà thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000

  16/10/2017

 • Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh

  11/10/2017