• Tìm thấy 7024 văn bản
 • 6771

  Thông tư 170/2016/TT-BTC

  Thông tư 170/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

  26/10/2017

 • 7253

  Thông tư 05/2017/TT-NHNN

  Thông tư 05/2017/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

  30/06/2017

 • 7235

  Thông tư 08/2017/TT-BCT

  Thông tư 08/2017/TT-BCT Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

  26/06/2017

 • 7276

  Luật 11/2017/QH14

  Luật 11/2017/QH14 Trợ giúp pháp lý

  20/06/2017

 • 7268

  Luật 07/2017/QH14

  Luật 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ

  19/06/2017

 • 7284

  Thông tư 62/2017/TT-BTC

  Thông tư 62/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

  19/06/2017

 • 7152

  Thông tư 50/2017/TT-BTC

  Thông tư 50/2017/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

  15/06/2017

 • 7215

  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  12/06/2017

 • 7202

  Thông tư 19/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 19/2017/TT-BGTVT Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

  06/06/2017

 • 7135

  Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  25/05/2017

 • 7170

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND Về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

  23/05/2017

 • 7209

  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Ban hành danh mục và mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  19/05/2017

 • 7264

  Nghị định 62/2017/NĐ-CP

  Nghị định 62/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

  16/05/2017

 • 7166

  Nghị định 58/2017/NĐ-CP

  Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

  10/05/2017

 • 7124

  Nghị định 56/2017/NĐ-CP

  Nghị định 56/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

  09/05/2017

 • 7126

  Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  05/05/2017

 • 7101

  Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND Về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7137

  Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7144

  Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND Về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017

 • 7150

  Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND Về Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  27/04/2017