• Tìm thấy 17 quyết định công bố
 • 1699/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

  07/09/2018

  Yên Bái

 • 660/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hòa giải thương mại, Đấu giá tài sản thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

  07/05/2018

  Yên Bái

 • 659/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong các lĩnh vực: Quy chế tuyển sinh, Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  07/05/2018

  Yên Bái

 • 460/QĐ-UBND

  Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

  04/04/2018

  Yên Bái

 • 120/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

  30/01/2018

  Yên Bái

 • 121/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm và lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

  30/01/2018

  Yên Bái

 • 75/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

  23/01/2018

  Yên Bái

 • 1827/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế

  06/10/2017

  Yên Bái

 • 1487/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

  21/08/2017

  Yên Bái

 • 1286/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  10/07/2017

  Yên Bái

 • 1054/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

  14/06/2017

  Yên Bái

 • 844/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

  17/05/2017

  Yên Bái

 • Số: 787/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  09/05/2017

  Yên Bái

 • 2911/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

  07/11/2016

  Yên Bái

 • 2471/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

  30/09/2016

  Yên Bái

 • 1535/QDD-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

  29/07/2016

  Yên Bái

 • 1169/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

  15/06/2016

  Yên Bái