• Tìm thấy 63 quyết định công bố
 • 455/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

  20/03/2019

  Trà Vinh

 • 454/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

  20/03/2019

  Trà Vinh

 • 436/QĐ-UBND

  Về việc Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  18/03/2019

  Trà Vinh

 • 420/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

  14/03/2019

  Trà Vinh

 • 381/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

  08/03/2019

  Trà Vinh

 • 364/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  06/03/2019

  Trà Vinh

 • 332/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  01/03/2019

  Trà Vinh

 • 281/QĐ-UBND

  việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

  25/02/2019

  Trà Vinh

 • 229/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  13/02/2019

  Trà Vinh

 • 169/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  29/01/2019

  Trà Vinh

 • 163/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  28/01/2019

  Trà Vinh

 • 149/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

  24/01/2019

  Trà Vinh

 • 146/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  24/01/2019

  Trà Vinh

 • 109/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  21/01/2019

  Trà Vinh

 • 03/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

  08/01/2019

  Trà Vinh

 • 2496/QĐ-UBND

  Về việc Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  18/12/2018

  Trà Vinh

 • 2495/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  18/12/2018

  Trà Vinh

 • 2446/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  11/12/2018

  Trà Vinh

 • 2329/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  22/11/2018

  Trà Vinh

 • 2282/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới TTHC trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  15/11/2018

  Trà Vinh