• Tìm thấy 103 quyết định công bố
 • 1693/QĐ-UBND

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  05/09/2019

  Trà Vinh

 • 1655/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

  28/08/2019

  Trà Vinh

 • 1583/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế

  21/08/2019

  Trà Vinh

 • 1538/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13/08/2019

  Trà Vinh

 • 1500/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

  08/08/2019

  Trà Vinh

 • 1501/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/08/2019

  Trà Vinh

 • 1386/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

  26/07/2019

  Trà Vinh

 • 1331/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17/07/2019

  Trà Vinh

 • 1332/QD9-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

  17/07/2019

  Trà Vinh

 • 1182/qđ-ubnd

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  25/06/2019

  Trà Vinh

 • 1083/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  10/06/2019

  Trà Vinh

 • 1084/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  10/06/2019

  Trà Vinh

 • 1037/QĐ-UBND

  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở, ngành tỉnh

  05/06/2019

  Trà Vinh

 • 1041/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

  03/06/2019

  Trà Vinh

 • 1038/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  03/06/2019

  Trà Vinh

 • 1039/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  03/06/2019

  Trà Vinh

 • 1040/QĐ-UBND

  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, thương binh và xã hội

  03/06/2019

  Trà Vinh

 • 962/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính

  22/05/2019

  Trà Vinh

 • 963/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

  22/05/2019

  Trà Vinh

 • 961/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

  22/05/2019

  Trà Vinh