• Tìm thấy 49 quyết định công bố
 • 03/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

  08/01/2019

  Trà Vinh

 • 2496/QĐ-UBND

  Về việc Công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  18/12/2018

  Trà Vinh

 • 2495/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  18/12/2018

  Trà Vinh

 • 2446/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  11/12/2018

  Trà Vinh

 • 2329/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  22/11/2018

  Trà Vinh

 • 2282/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới TTHC trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  15/11/2018

  Trà Vinh

 • 2153/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  31/10/2018

  Trà Vinh

 • 2154/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  31/10/2018

  Trà Vinh

 • 2048/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương Trà Vinh

  17/10/2018

  Trà Vinh

 • 2049/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

  17/10/2018

  Trà Vinh

 • 2050/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

  17/10/2018

  Trà Vinh

 • Quyết định số 1950/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  03/10/2018

  Trà Vinh

 • 1963/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  03/10/2018

  Trà Vinh

 • 1993/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực Văn hóa, Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  03/10/2018

  Trà Vinh

 • 1916/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới TTHC trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  28/09/2018

  Trà Vinh

 • Quyết định số 1830/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  14/09/2018

  Trà Vinh

 • 1727/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  30/08/2018

  Trà Vinh

 • 1677/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

  20/08/2018

  Trà Vinh

 • 1676/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thể dục, Thể thao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  20/08/2018

  Trà Vinh

 • 1493/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

  23/07/2018

  Trà Vinh