• Tìm thấy 86 quyết định công bố
 • 962/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính

  22/05/2019

  Trà Vinh

 • 963/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

  22/05/2019

  Trà Vinh

 • 961/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

  22/05/2019

  Trà Vinh

 • 810/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực triển lãm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  10/05/2019

  Trà Vinh

 • 809/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế

  10/05/2019

  Trà Vinh

 • 720/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

  03/05/2019

  Trà Vinh

 • 721/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

  03/05/2019

  Trà Vinh

 • 722/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

  03/05/2019

  Trà Vinh

 • 667/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

  22/04/2019

  Trà Vinh

 • 644/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  17/04/2019

  Trà Vinh

 • 645/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

  17/04/2019

  Trà Vinh

 • 646/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của của Sở Tài nguyên và Môi trường

  17/04/2019

  Trà Vinh

 • 647/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của củaSở Khoa học và Công nghệ

  17/04/2019

  Trà Vinh

 • 648/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  17/04/2019

  Trà Vinh

 • 610/QD-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

  10/04/2019

  Trà Vinh

 • 587/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

  08/04/2019

  Trà Vinh

 • 588/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

  08/04/2019

  Trà Vinh

 • 589/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  08/04/2019

  Trà Vinh

 • 536/qđ-ubnd

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  03/04/2019

  Trà Vinh

 • 534/QĐ-UBND

  Về việc công bố công Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  03/04/2019

  Trà Vinh