• Tìm thấy 109 quyết định công bố
 • Quyết định số 2290/QĐ-UBND

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

  31/10/2019

  Trà Vinh

 • Quyết định số 1924/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

  26/09/2019

  Trà Vinh

 • Quyết định số 1893/QĐ-UBND

  Về việc Công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

  23/09/2019

  Trà Vinh

 • Quyết định số 1892/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  23/09/2019

  Trà Vinh

 • Quyết định số 1852/QĐ-UBND

  Công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  18/09/2019

  Trà Vinh

 • Quyết định số 1831/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  13/09/2019

  Trà Vinh

 • 1693/QĐ-UBND

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  05/09/2019

  Trà Vinh

 • 1655/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh

  28/08/2019

  Trà Vinh

 • 1583/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế

  21/08/2019

  Trà Vinh

 • 1538/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13/08/2019

  Trà Vinh

 • 1500/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

  08/08/2019

  Trà Vinh

 • 1501/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/08/2019

  Trà Vinh

 • 1386/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

  26/07/2019

  Trà Vinh

 • 1331/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17/07/2019

  Trà Vinh

 • 1332/QD9-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

  17/07/2019

  Trà Vinh

 • 1182/qđ-ubnd

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  25/06/2019

  Trà Vinh

 • 1083/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  10/06/2019

  Trà Vinh

 • 1084/QĐ-UBND

  Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  10/06/2019

  Trà Vinh

 • 1037/QĐ-UBND

  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở, ngành tỉnh

  05/06/2019

  Trà Vinh

 • 1041/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

  03/06/2019

  Trà Vinh