• Tìm thấy 14 quyết định công bố
 • 2157/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh

  29/08/2018

  Tây Ninh

 • 2158/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

  29/08/2018

  Tây Ninh

 • 2131/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

  27/08/2018

  Tây Ninh

 • 2132/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  27/08/2018

  Tây Ninh

 • 2091/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2094/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2092/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2093/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2042/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  17/08/2018

  Tây Ninh

 • 2043/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh

  17/08/2018

  Tây Ninh

 • 1944/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

  07/08/2018

  Tây Ninh

 • 1943/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

  07/08/2018

  Tây Ninh

 • 1883/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh

  27/07/2018

  Tây Ninh

 • 1409/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  01/06/2018

  Tây Ninh