• Tìm thấy 15 quyết định công bố
 • 2132/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  29/11/2018

  Tây Ninh

 • 2157/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh

  29/08/2018

  Tây Ninh

 • 2158/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

  29/08/2018

  Tây Ninh

 • 2131/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

  27/08/2018

  Tây Ninh

 • 2091/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2094/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2092/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2093/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

  22/08/2018

  Tây Ninh

 • 2042/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  17/08/2018

  Tây Ninh

 • 2043/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh

  17/08/2018

  Tây Ninh

 • 2045/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  17/08/2018

  Tây Ninh

 • 1944/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

  07/08/2018

  Tây Ninh

 • 1943/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

  07/08/2018

  Tây Ninh

 • 1883/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh

  27/07/2018

  Tây Ninh

 • 1409/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  01/06/2018

  Tây Ninh