• Tìm thấy 64 quyết định công bố
 • 525/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

  25/02/2019

  Thái Nguyên

 • 353/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  31/01/2019

  Thái Nguyên

 • 73/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  10/01/2019

  Thái Nguyên

 • 3993/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

  27/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3978/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và Quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

  25/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3972/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

  25/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3954/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  24/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3843/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

  14/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3814/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  12/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3798/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  11/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3743/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

  07/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3664/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

  03/12/2018

  Thái Nguyên

 • 3560/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

  22/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3519/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

  19/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3520/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

  19/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3521/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

  19/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3495/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  15/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3161/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lễ hội áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  25/10/2018

  Thái Nguyên

 • 2916/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  08/10/2018

  Thái Nguyên

 • 2660/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  12/09/2018

  Thái Nguyên