• Tìm thấy 48 quyết định công bố
 • 3495/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  15/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3161/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lễ hội áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  25/10/2018

  Thái Nguyên

 • 2916/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  08/10/2018

  Thái Nguyên

 • 2660/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  12/09/2018

  Thái Nguyên

 • 2659/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

  12/09/2018

  Thái Nguyên

 • 2547/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  29/08/2018

  Thái Nguyên

 • 2335/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải áp dụng giải quyết tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  08/08/2018

  Thái Nguyên

 • 2336/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

  08/08/2018

  Thái Nguyên

 • 2313/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

  06/08/2018

  Thái Nguyên

 • 2085/QĐ-UBND

  QĐ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

  18/07/2018

  Thái Nguyên

 • 2040/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

  12/07/2018

  Thái Nguyên

 • 1975/QĐ-UBND -

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Điện và Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

  05/07/2018

  Thái Nguyên

 • 1963/QĐ-UBND

  Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

  04/07/2018

  Thái Nguyên

 • 1964/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  04/07/2018

  Thái Nguyên

 • 1714/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

  22/06/2018

  Thái Nguyên

 • 1710/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

  22/06/2018

  Thái Nguyên

 • 1640/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  15/06/2018

  Thái Nguyên

 • 1549/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  05/06/2018

  Thái Nguyên

 • 1303/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

  17/05/2018

  Thái Nguyên

 • 1160/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  09/05/2018

  Thái Nguyên