• Tìm thấy 290 quyết định công bố
 • 105/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy lợi, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

  07/01/2019

  Thanh Hóa

 • 106/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy lợi, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  07/01/2019

  Thanh Hóa

 • 112/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  07/01/2019

  Thanh Hóa

 • 23/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá

  02/01/2019

  Thanh Hóa

 • 5334/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

  28/12/2018

  Thanh Hóa

 • 5283/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

  26/12/2018

  Thanh Hóa

 • 4881/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

  06/12/2018

  Thanh Hóa

 • 4744/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa

  28/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4751/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học, công nghệ và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  28/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4709/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  26/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4685/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

  23/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4587/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

  19/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4531/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  14/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4482/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  13/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4456/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4462/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4467/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4468/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4441/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  08/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4440/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  08/11/2018

  Thanh Hóa