• Tìm thấy 277 quyết định công bố
 • 4531/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  14/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4482/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  13/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4456/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4462/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4467/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4468/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa

  09/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4441/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  08/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4440/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  08/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4422/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa

  07/11/2018

  Thanh Hóa

 • 4227/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  29/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4113/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  22/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4112/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  22/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4089/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá

  19/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4056/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

  18/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4057/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  18/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4061/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  18/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4058/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  18/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4059/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá

  18/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4060/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

  18/10/2018

  Thanh Hóa

 • 4019/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá

  16/10/2018

  Thanh Hóa