• Tìm thấy 84 quyết định công bố
 • 2669/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

  11/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2670/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thi đua khen thưởng áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  11/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2671/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thi đua khen thưởng áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  11/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2660/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  10/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2596/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2597/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Bồi thường nhà nước áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2598/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Bồi thường nhà nước áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2603/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2547/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  01/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2524/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

  27/09/2018

  Sóc Trăng

 • 2414/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

  17/09/2018

  Sóc Trăng

 • 2387/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  13/09/2018

  Sóc Trăng

 • 2129/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  24/08/2018

  Sóc Trăng

 • 2134/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  24/08/2018

  Sóc Trăng

 • 2135/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

  24/08/2018

  Sóc Trăng

 • 2137/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

  24/08/2018

  Sóc Trăng

 • 2097/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  22/08/2018

  Sóc Trăng

 • 2099/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  22/08/2018

  Sóc Trăng

 • 1994/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

  13/08/2018

  Sóc Trăng

 • 1970/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  10/08/2018

  Sóc Trăng