• Tìm thấy 102 quyết định công bố
 • 777/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

  14/03/2019

  Sóc Trăng

 • 620/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bố sung, lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  12/03/2019

  Sóc Trăng

 • 566/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  06/03/2019

  Sóc Trăng

 • 485/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  27/02/2019

  Sóc Trăng

 • 491/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  27/02/2019

  Sóc Trăng

 • 504/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  27/02/2019

  Sóc Trăng

 • 430/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  21/02/2019

  Sóc Trăng

 • 284/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

  30/01/2019

  Sóc Trăng

 • 262/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

  28/01/2019

  Sóc Trăng

 • 205/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  24/01/2019

  Sóc Trăng

 • 206/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  24/01/2019

  Sóc Trăng

 • 212/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

  24/01/2019

  Sóc Trăng

 • 103/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  16/01/2019

  Sóc Trăng

 • 60/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  11/01/2019

  Sóc Trăng

 • 66/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  11/01/2019

  Sóc Trăng

 • 62/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  11/01/2019

  Sóc Trăng

 • 3493/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  28/12/2018

  Sóc Trăng

 • 2833/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

  26/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2669/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

  11/10/2018

  Sóc Trăng

 • 2670/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thi đua khen thưởng áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  11/10/2018

  Sóc Trăng