• Tìm thấy 16 quyết định công bố
 • 1696/QĐ-BTP

  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  25/07/2019

  Bộ Tư pháp

 • 1008/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  25/04/2019

  Bộ Tư pháp

 • 798/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  03/04/2019

  Bộ Tư pháp

 • 614/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  18/03/2019

  Bộ Tư pháp

 • 537/QĐ-BTP

  Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

  15/03/2019

  Bộ Tư pháp

 • 2434/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  26/09/2018

  Bộ Tư pháp

 • 2338/QĐ-BTP

  Về việc công bố TTHC được chuẩn hoá tron lĩnh vực hoà giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  06/09/2018

  Bộ Tư pháp

 • 2244/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  24/08/2018

  Bộ Tư pháp

 • 1540/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  06/07/2018

  Bộ Tư pháp

 • 1442/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  26/06/2018

  Bộ Tư pháp

 • 500/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

  26/03/2018

  Bộ Tư pháp

 • 495/QĐ-BTP

  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC mới banh hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

  23/03/2018

  Bộ Tư pháp

 • 40/QĐ-BTP

  Về việc công bố TTHC được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

  08/01/2018

  Bộ Tư pháp

 • 2677/QĐ-BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  26/12/2017

  Bộ Tư pháp

 • 2571/QĐ-BTP

  về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực quản lý nha nước của Bộ Tư pháp

  14/12/2017

  Bộ Tư pháp

 • 654/QĐ-BTP

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  10/05/2017

  Bộ Tư pháp