• Tìm thấy 23 quyết định công bố
 • 902/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  19/04/2019

  Sơn La

 • 940/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

  18/04/2019

  Sơn La

 • 792/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Luật sư, Trọng tài thương mại

  04/04/2019

  Sơn La

 • 772/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

  01/04/2019

  Sơn La

 • 668/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp, quốc tịch, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, trợ giúp pháp lý, chứng thực và hòa giải ở cơ sở

  21/03/2019

  Sơn La

 • 637/QĐ-UBND

  việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

  18/03/2019

  Sơn La

 • 561/QĐ-UBND

  DANH MỤC Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội

  07/03/2019

  Sơn La

 • 2800/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

  09/11/2018

  Sơn La

 • 2013/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La

  18/10/2018

  Sơn La

 • 2120/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính

  29/08/2018

  Sơn La

 • 2105/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải

  28/08/2018

  Sơn La

 • 2021/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

  21/08/2018

  Sơn La

 • 2012/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

  17/08/2018

  Sơn La

 • 1989 /QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

  15/08/2018

  Sơn La

 • 2224/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La

  07/08/2018

  Sơn La

 • 1841/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  27/07/2018

  Sơn La

 • 1170/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

  25/05/2018

  Sơn La

 • 1120/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc

  18/05/2018

  Sơn La

 • 844/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực hòa giải thương mại

  19/04/2018

  Sơn La

 • 749/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  11/04/2018

  Sơn La