• Tìm thấy 55 quyết định công bố
 • 2917/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  14/12/2018

  Quảng Trị

 • 2919/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

  14/12/2018

  Quảng Trị

 • 2613/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

  08/11/2018

  Quảng Trị

 • 2614/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai và Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  08/11/2018

  Quảng Trị

 • 2571/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đường sắt thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

  05/11/2018

  Quảng Trị

 • 2546/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Trợ giúp pháp lý; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

  30/10/2018

  Quảng Trị

 • 2548/QĐ-UBNĐ

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đấu thầu; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

  30/10/2018

  Quảng Trị

 • 2499/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  29/10/2018

  Quảng Trị

 • 2330/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

  09/10/2018

  Quảng Trị

 • 2164/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  20/09/2018

  Quảng Trị

 • 1979/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  29/08/2018

  Quảng Trị

 • 1926/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  21/08/2018

  Quảng Trị

 • 1417/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  26/06/2018

  Quảng Trị

 • 1416/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  26/06/2018

  Quảng Trị

 • 1307/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/06/2018

  Quảng Trị

 • 1309/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tại tỉnh Quảng Trị

  14/06/2018

  Quảng Trị

 • 1196/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  31/05/2018

  Quảng Trị

 • 959/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

  11/05/2018

  Quảng Trị

 • 955/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  11/05/2018

  Quảng Trị

 • 831/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

  23/04/2018

  Quảng Trị