• Tìm thấy 71 quyết định công bố
 • 1031/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị

  08/05/2019

  Quảng Trị

 • 612/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

  03/04/2019

  Quảng Trị

 • 549/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  02/04/2019

  Quảng Trị

 • 571/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  18/03/2019

  Quảng Trị

 • 561/QĐ-UBND

  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

  15/03/2019

  Quảng Trị

 • 564/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  15/03/2019

  Quảng Trị

 • 455/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  05/03/2019

  Quảng Trị

 • 309/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Môi trường, Địa chất và khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thuỷ văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  14/02/2019

  Quảng Trị

 • 270/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đê điều thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  31/01/2019

  Quảng Trị

 • 2917/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  14/12/2018

  Quảng Trị

 • 2919/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

  14/12/2018

  Quảng Trị

 • 2613/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

  08/11/2018

  Quảng Trị

 • 2614/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai và Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  08/11/2018

  Quảng Trị

 • 2571/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đường sắt thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

  05/11/2018

  Quảng Trị

 • 2546/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Trợ giúp pháp lý; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

  30/10/2018

  Quảng Trị

 • 2548/QĐ-UBNĐ

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đấu thầu; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị

  30/10/2018

  Quảng Trị

 • 2499/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  29/10/2018

  Quảng Trị

 • 2330/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

  09/10/2018

  Quảng Trị

 • 2164/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  20/09/2018

  Quảng Trị

 • 1979/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  29/08/2018

  Quảng Trị