• Tìm thấy 60 quyết định công bố
  • 644/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

    10/05/2019

    Quảng Ngãi

  • 603/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực luật sư và lính vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

    03/05/2019

    Quảng Ngãi

  • 564/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

    23/04/2019

    Quảng Ngãi

  • 560/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

    22/04/2019

    Quảng Ngãi

  • 445/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

    02/04/2019

    Quảng Ngãi

  • 375/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

    22/03/2019

    Quảng Ngãi

  • 305/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

    12/03/2019

    Quảng Ngãi

  • 2351/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

    24/12/2018

    Quảng Ngãi

  • 2266/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

    10/12/2018

    Quảng Ngãi

  • 2234/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

    06/12/2018

    Quảng Ngãi

  • 2140/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

    30/11/2018

    Quảng Ngãi

  • 2092/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

    23/11/2018

    Quảng Ngãi

  • 2091/QĐ-UBND

    V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

    23/11/2018

    Quảng Ngãi

  • 2039/QĐ-UBND

    V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

    14/11/2018

    Quảng Ngãi

  • 1715/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

    15/10/2018

    Quảng Ngãi

  • 1714/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

    15/10/2018

    Quảng Ngãi

  • 1585/QĐ-UBND

    V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

    18/09/2018

    Quảng Ngãi

  • 1487/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

    31/08/2018

    Quảng Ngãi

  • 1245/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

    06/08/2018

    Quảng Ngãi

  • 863/QĐ-UBND

    Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

    29/05/2018

    Quảng Ngãi