• Tìm thấy 108 quyết định công bố
 • 1440/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  16/09/2019

  Phú Yên

 • 1418/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  10/09/2019

  Phú Yên

 • 1419/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  10/09/2019

  Phú Yên

 • 1398/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

  04/09/2019

  Phú Yên

 • 1399/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  04/09/2019

  Phú Yên

 • 1400/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  04/09/2019

  Phú Yên

 • 1203/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, quy hoạch và xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

  08/08/2019

  Phú Yên

 • 1082/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  22/07/2019

  Phú Yên

 • 470/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên

  03/05/2019

  Phú Yên

 • 635/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

  26/04/2019

  Phú Yên

 • 636/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  26/04/2019

  Phú Yên

 • 606/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

  23/04/2019

  Phú Yên

 • 612/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

  23/04/2019

  Phú Yên

 • 613/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  23/04/2019

  Phú Yên

 • 584/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  19/04/2019

  Phú Yên

 • 585/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

  19/04/2019

  Phú Yên

 • 571/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  18/04/2019

  Phú Yên

 • 572/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  18/04/2019

  Phú Yên

 • 548/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

  11/04/2019

  Phú Yên

 • 467/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  29/03/2019

  Phú Yên