• Tìm thấy 92 quyết định công bố
 • 1678/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

  16/10/2019

  Ninh Thuận

 • 1422/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  06/09/2019

  Ninh Thuận

 • 1409/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận

  03/09/2019

  Ninh Thuận

 • 1301/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  16/08/2019

  Ninh Thuận

 • 1286/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  15/08/2019

  Ninh Thuận

 • 1220/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  01/08/2019

  Ninh Thuận

 • 1205/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

  30/07/2019

  Ninh Thuận

 • 1195/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

  29/07/2019

  Ninh Thuận

 • 1197/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

  29/07/2019

  Ninh Thuận

 • 1129/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  Ninh Thuận

 • 1130/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  Ninh Thuận

 • 1041/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  27/06/2019

  Ninh Thuận

 • 898/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

  04/06/2019

  Ninh Thuận

 • 758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

  13/05/2019

  Ninh Thuận

 • 716/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  07/05/2019

  Ninh Thuận

 • 699/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  06/05/2019

  Ninh Thuận

 • 602/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  18/04/2019

  Ninh Thuận

 • 513/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  05/04/2019

  Ninh Thuận

 • 514/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

  05/04/2019

  Ninh Thuận

 • 415/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận

  22/03/2019

  Ninh Thuận