• Tìm thấy 58 quyết định công bố
 • 899/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

  02/05/2019

  Nam Định

 • 900/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  02/05/2019

  Nam Định

 • 901/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  02/05/2019

  Nam Định

 • 746/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  08/04/2019

  Nam Định

 • 630/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  29/03/2019

  Nam Định

 • 631/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  29/03/2019

  Nam Định

 • 409/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  28/02/2019

  Nam Định

 • 278/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  30/01/2019

  Nam Định

 • 214/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  24/01/2019

  Nam Định

 • 47/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  08/01/2019

  Nam Định

 • 38/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  05/01/2019

  Nam Định

 • 39/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  05/01/2019

  Nam Định

 • 2820/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện

  12/12/2018

  Nam Định

 • 2821/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

  12/12/2018

  Nam Định

 • 2822/QĐ-UBND

  Thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Nam Định

  12/12/2018

  Nam Định

 • 2736/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  04/12/2018

  Nam Định

 • 2664/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  27/11/2018

  Nam Định

 • 2665/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

  27/11/2018

  Nam Định

 • 2591/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN

  15/11/2018

  Nam Định

 • 2510/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  13/11/2018

  Nam Định