• Tìm thấy 67 quyết định công bố
 • 1777/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện

  23/08/2019

  Nam Định

 • 1709/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  15/08/2019

  Nam Định

 • 1635/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã

  08/08/2019

  Nam Định

 • 1427/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  10/07/2019

  Nam Định

 • 1350/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

  28/06/2019

  Nam Định

 • 1109/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  29/05/2019

  Nam Định

 • 1110/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  29/05/2019

  Nam Định

 • 899/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

  02/05/2019

  Nam Định

 • 900/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  02/05/2019

  Nam Định

 • 901/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  02/05/2019

  Nam Định

 • 749/QĐ-UBND

  V/v công bố TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  09/04/2019

  Nam Định

 • 746/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  08/04/2019

  Nam Định

 • 630/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  29/03/2019

  Nam Định

 • 631/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  29/03/2019

  Nam Định

 • 409/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  28/02/2019

  Nam Định

 • 278/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  30/01/2019

  Nam Định

 • 214/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  24/01/2019

  Nam Định

 • 47/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  08/01/2019

  Nam Định

 • 38/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  05/01/2019

  Nam Định

 • 39/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  05/01/2019

  Nam Định