• Tìm thấy 39 quyết định công bố
 • 2510/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  13/11/2018

  Nam Định

 • 2508/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và XH

  05/11/2018

  Nam Định

 • 2509/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  05/11/2018

  Nam Định

 • 2451/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  02/11/2018

  Nam Định

 • 2374/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  26/10/2018

  Nam Định

 • 2268/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

  17/10/2018

  Nam Định

 • 2219/QĐ-UBND

  V/v công bố TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  10/10/2018

  Nam Định

 • 2168/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh.

  04/10/2018

  Nam Định

 • 2169/QĐ-UBND

  V/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện.

  04/10/2018

  Nam Định

 • 2170/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

  04/10/2018

  Nam Định

 • 2067/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  24/09/2018

  Nam Định

 • 1957/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ

  07/09/2018

  Nam Định

 • 1958/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, TB&XH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  07/09/2018

  Nam Định

 • 1832/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  29/08/2018

  Nam Định

 • 1833/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  29/08/2018

  Nam Định

 • 1751/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  17/08/2018

  Nam Định

 • 1752/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  17/08/2018

  Nam Định

 • 1591/QĐ-UBND

  V/v công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  31/07/2018

  Nam Định

 • 1592/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  31/07/2018

  Nam Định

 • 1531/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

  23/07/2018

  Nam Định