• Tìm thấy 75 quyết định công bố
 • 2385/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  28/10/2019

  Nam Định

 • 2386/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  28/10/2019

  Nam Định

 • 2320/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

  21/10/2019

  Nam Định

 • 2284/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh

  16/10/2019

  Nam Định

 • 2268/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  14/10/2019

  Nam Định

 • 2147/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  04/10/2019

  Nam Định

 • 2105/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện

  30/09/2019

  Nam Định

 • 2031/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

  23/09/2019

  Nam Định

 • 1777/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện

  23/08/2019

  Nam Định

 • 1709/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  15/08/2019

  Nam Định

 • 1635/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã

  08/08/2019

  Nam Định

 • 1427/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  10/07/2019

  Nam Định

 • 1350/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

  28/06/2019

  Nam Định

 • 1109/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  29/05/2019

  Nam Định

 • 1110/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  29/05/2019

  Nam Định

 • 899/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện

  02/05/2019

  Nam Định

 • 900/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  02/05/2019

  Nam Định

 • 901/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  02/05/2019

  Nam Định

 • 749/QĐ-UBND

  V/v công bố TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  09/04/2019

  Nam Định

 • 746/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  08/04/2019

  Nam Định